Vào ngày 24 tháng 8, Họp báo “Ứng dụng sinh thái tín dụng phân quyền Việt Nam” và “Lễ ký kết hợp tác sinh thái tín dụng phân quyền Việt Nam DCC” sẽ được tổ chức tại Hà Nội.