Bộ trưởng đặt câu hỏi phải chăng cây điều, ngành điều không hấp dẫn hay chúng ta không biết cách làm cho cây điều trở nên hấp dẫn?