Robot, khủng bố, khủng hoảng nhập cư, thị trường, bất bình đẳng thu nhập, thay đổi khí hậu… sẽ được bàn đến tại WEF 46.