Trong sáu tháng đầu năm 2016, kinh tế thế giới và Việt Nam đều ghi nhận một số động thái kinh tế mới, với xu hướng chung.