Thay vì quốc tế hóa, đồng nội tệ Trung Quốc lại ngày càng bị địa phương hóa.