Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ bán tốt dự án và khoản cổ tức được chia từ công ty con, liên kết.