Trong vòng 20 năm tới tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người tối thiểu phải đạt 6,0%/năm để tiến tới mức thu nhập bình quân là 7.000 USD vào năm 2035.