Tình trạng 'nghiện' vay nợ đang đe dọa sự phát triển bền vững của Trung Quốc.