Mới đây, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đã công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý IV-2015 với một số dự báo và khuyến nghị cho năm 2016.