Ít ai biết khởi nguồn của Toyota lại xuất phát từ một công ty dệt thuộc dòng họ Toyoda tại Nhật Bản.