Thương vụ này có thể mở đường cho một dòng dầu xuất khẩu chảy bền vững từ Mỹ sang Trung Quốc...