Đối với các nền kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc đang trở thành một đối tác kinh tế ngày càng quan trọng.