Trước đó, Đầu tư Kinh Bắc bán ra 10,4 triệu cp KBC, và lần này bán ra 11,6 triệu đơn vị.