Trong quá trình mở cửa, hội nhập nền kinh tế với thế giới, Việt Nam đã thực hiện tự do hóa các giao dịch vãng lai theo các cam kết quốc tế.