Sự ra đời của quỹ REIT cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường toàn cầu.