Lo ngại Trung Quốc, chính phủ đương nhiệm Ấn Độ ngày càng xác định vai trò quan trọng của châu Phi.