Bị đại biểu đặt vấn đề về trách nhiệm người đứng đầu trước tình trạng đất nông, lâm trường bị xâu xé, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thừa nhận khuyết điểm.