Sự ủng hộ dành cho Trump đã tăng lên trong những ngày sau khi ông đề nghị cấm cửa người theo đạo Hồi...