Chia sẻ tại Hội thảo phổ biến Nghị định 60, ông Trương Lê Quốc Công, Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết hiện đang theo dõi 6 đơn vị niêm yết có dấu hiệu vi phạm phát hành riêng lẻ, phát hành khống.