Tốc độ tăng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 dự kiến ở mức 9,4%, tốc độ tăng chi 11%, riêng chi đầu tư phát triển tăng 31,2%, chi thường xuyên tăng 5,8%.