Các tiến bộ công nghệ đang làm thay đổi hệ thống tài chính chuỗi cung ứng (SCF), mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cung cấp lẫn doanh nghiệp mua hàng.