Cả đảng cầm quyền (Đảng Dân chủ tự do) và đảng đối lập (Đảng Dân chủ) ở Nhật Bản đều dành ủng hộ toàn diện cho mối quan hệ Việt - Nhật.