Khách hàng đang chịu nhiều thiệt thòi khi mua bán vàng. Khó kiểm soát chất lượng vàng.