Theo dõi sát sao những diễn biến mới trong quan hệ Trung - Mỹ là việc hết sức cần thiết, bởi cái ung chỗ này có thể kéo theo cái nhọt chỗ khác.