Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ định hướng cũng như giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.