DN đang cần thể chế chính trị ổn định, môi trường đầu tư phải thông thoáng và thủ tục hành chính phải đơn giản hoá. Công tác giải phóng mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đầu tư phải nâng lên. Đặc biệt cần sự hậu thuẫn của Nhà nước trong cơ chế chính sách, hỗ trợ về vốn để DN tham gia đầu tư