Lần truy tố này, ông Danh bị quy buộc gây hậu quả với số tiền 6.000 tỷ đồng cho chính ngân hàng của ông!