Việt Nam có rất nhiều sản phẩm mang tính thế mạnh của từng vùng miền. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu mang tầm quốc gia cho các sản phẩm này còn nhiều khó khăn.