Để đẩy mạnh phát triển đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh đã huy động mọi nguồn lực, đến nay đã thu hút khoảng trên 55.300 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD).