Một bộ da trăn thô có giá 100 USD nhưng khi trở thành sản phẩm thương mại có giá tới 6.160 USD.