Mặc dù Trung Quốc hiên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng khu vực tư nhân chính là phép lạ giúp quốc gia này vực dậy trong tương lai.