Khi các doanh nghiệp gia đình rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn, ít có ai có đủ quyền lực hòa giải như các bậc mẫu thân.