Các uỷ viên Thường vụ Quốc hội cho rằng cần phát triển kinh tế và đời sống người dân khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.