Mục tiêu sản xuất than thương phẩm của TKV giai đoạn 2015-2020 phấn đấu đạt 200 triệu tấn, than nhập khẩu đạt 40-50 triệu tấn, đảm bảo cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước...