Với 93 triệu dân, trong đó phần lớn là dân số trẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia giàu tiềm năng để phát triển ngành tài chính tiêu dùng.