Cổ phiếu của một doanh nghiệp "nguy hiểm" có thể được nhận biết qua báo cáo tài chính.