Ngày 6-4-2016, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) với 91,30% ý kiến tán thành. Báo Hải quan xin giới thiệu khái quát một số điểm mới của Luật này.