Phiên mất điểm lớn trên các sàn chứng khoán cuối tuần trước có thể đẩy nền kinh tế thế giới vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng.