Coupang được cho là lý do Amazon chưa tấn công Hàn Quốc.