Để được hưởng lợi thuế suất từ 18% xuống 0%, một bộ phận doanh nghiệp Việt Nam đang tìm nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế hàng nhập khẩu.