Bằng cách ghi giá hóa đơn thấp hơn, ghi bớt số lượng hàng bán ra so với thực tế... một công ty lâm sản ở Nghệ An đã trốn thuế hơn 120 tỉ đồng.