Biên lợi nhuận gộp của các công ty hóa chất ở Vinachem luôn duy trì ổn định ở mức khoảng 20%.