Kể từ sau năm 2012, lợi nhuận sau thuế của FPT luôn được giữ trên mức 2.000 tỉ đồng và có tăng trưởng.