Lợi nhuận của CII đã tăng theo cấp số nhân kể từ mức 86 tỉ đồng trong năm 2013 lên con số 838 tỉ trong năm 2016, tức gấp 9 lần.