“Trách nhiệm quản lý Nhà nước và khai thác công trình thuỷ lợi cần làm rõ, không để lãi thuộc về tôi còn lỗ và sửa chữa thuộc về Nhà nước”.