Từ năm 2008, một trong những mục tiêu lớn được Chính phủ đặt ra là đưa ngành khai khoáng của Việt Nam trở thành ngành có công nghệ đạt trình độ khu vực vào năm 2015 và trình độ thế giới vào năm 2025. Tuy nhiên, đến nay bên cạnh những kết quả đã đạt được, đổi mới công nghệ ngành công nghiệp khai khoáng vẫn còn khá nhiều hạn chế.