Có một cản trở lớn đối với toàn cầu hóa. Đó không phải lời đe dọa về cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump hay nguy cơ khủng bố, đó chính là Trung Quốc.