Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu khi mà hiện nay tình trạng này đang ngày càng trở nên phổ biến thông qua hành vi chuyển giá, thương mại điện tử, vốn mỏng, thiên đường thuế...