NET, LIX và DGC đều đạt mức tăng trưởng doanh thu liên tục qua nhiều năm.