Năm 2014, công ty đạt 2.943 tỷ đồng doanh thu thuần và 30,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. ROE đạt 19,8%.